DAILY DVAR HALACHA. Aug 34 Av 7. Mouthwash on Tisha B'Av?.mp4 from Yitzchok Dinovitzer on Vimeo.