Baltimore, MD – Nov. 29, 2023 -  BJL wishes a hearty Mazel Tov to Yossi Lipnitsky & Basya Polsky on their engagement.

Mazel Tov Mr. & Mrs. Yaakov Lipnitsky and Mr. & Mrs. Yitzchok Polsky

 יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל. אמן!