Baltimore, MD - Nov. 17, 2023 - Gimel Kislev, Thursday Nov. 16, Yeshivas Ner Yisroel held a Seudas Siyum marking the 23nd Yahrtzeit of the Rosh Hayeshiva, Moreinu Harav Yaakov Moshe Kulefsky zt”l. Harav Dovid Rosenbaum said a shiur in the Yeshiva Bais Medrash of the Rosh Hayeshiva zt”l’s Torah.

Divrei Zichronos at lunch: Rosh Hayeshiva, Harav Aharon Feldman, shlit”a, and video presentation featuring Harav Yitzchok Breitowitz, Rav of Kehillos Ohr Samayach and R”M in Yeshivas Ohr Samayach and talmid of Rav Kulefsky, zt”l.

To watch Rav Kulefsky's Yahrtzeit Zichronos, click here