Baltimore, MD – September 20, 2019

Parshas: Ki Savo

Chatzos: 1:00 PM

Hadlakas Nairos: 6:49pm

Shkiah:  7:07pm          

Tzais HaKochavim: 7:47pm