Baltimore, MD – Apr. 12, 2024 -  BJL wishes a hearty Mazel Tov to Avi Majeski (Baltimore) & Tami Simon (Chicago)  on their engagement.

Mazel Tov Rabbi & Mrs.Yakov & Shanni Majeski

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל. אמן!