Parshas Va’Eschanan/Nachamu/Baltimore Zmanim / Eruv is UP!  

Baltimore, MD – Aug. 16, 2019

Parshas: Devarim

Tu b'Av

Chatzos: 1:11 PM

Hadlakas Nairos: 7:43 PM

Shkiah:                   8:01:19 PM

Tzais HaKochavim:  8:52 PM