Parshas Bo/ Baltimore Zmanim / Eruv is UP!  

Baltimore, MD – Jan. 11, 2019

Parshas: Bo

Today:    5 Shevat

Chatzos: 12:15 PM

Hadlakas Nairos: 4:45 PM

Shkiah:                   5:03:15 PM

Tzais HaKochavim:  5:54 PM

 

Kiddush Levanah: Jan. 9, 3:52 AM – Jan. 20 10:14 PM