Parshas Vayeira / Baltimore Zmanim / Eruv is UP!

Baltimore, MD – Nov. 3, 2017

Parshas:  VaYeira

Today:    14 MarCheshvan

Chatzos: 12:50 PM

Hadlakas Nairos: 5:44 PM

Shkiah:                   6:02:57 PM

Tzais HaKochavim:  6:53 PM

BAHAB: Monday Nov. 6