Baltimore, MD – May 16, 2024 -  BJL wishes a hearty Mazel Tov to Yeruchum Giniger & Gitty Lefkovitz on their engagement.

Mazel Tov Rabbi Yaakov & Malkie Giniger and Rabbi Yisrael & Zehava Lefkowitz and grandparents Rabbi Yehuda & Nusy Lefkovitz

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל. אמן!