Login  

Register  

Daily Dvar Halacha - Feb. 15 - 30 Shevat - 1st Day Rosh Chodesh Adar - Why no Bracha on Shalach Manos?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer

Posted on 02/15/18