Login  

Register  

Daily Dvar Halacha - Oct. 19, Cheshvan 13 Why No Kiddush Levanah On Friday Night?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer

Posted on 10/19/21

Parshas HaShavua Divrei Torah sponsored by
Dr. Shapsy Tajerstein, DPM - Podiatry Care.
(410) 788-6633