Login  

Register  

Daily Dvar Halacha - Nov. 8, 2018 - 30 MarCheshvan/1st Day Rosh Chodesh Kislev - Bracha On Dessert? What If It Is Cake?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer

Posted on 11/08/18