Login  

Register  

Daily Dvar Halacha - Oct. 17, 2018 -8 MarCheshvan - Fixing Glasses On Shabbos? Part 1

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer

Posted on 10/17/18