Login  

Register  

Daily Dvar Halacha - Oct. 9, 2018 - 30 Tishrei, 1st Day Rosh Chodesh MarCheshvan - Broken Bone On Shabbos? Is Everything Allowed?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer

Posted on 10/09/18

Parshas HaShavua Divrei Torah sponsored by
Dr. Shapsy Tajerstein, DPM - Podiatry Care.
(410) 788-6633