Login  

Register  

Daily Dvar Halacha - Sept 28, 2018 - 19 Tishrei 5779 - Lulav Muktzah on Shabbos?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer

Posted on 09/28/18