Daily Dvar Halacha - Nov. 27 / 14 Kislev - Seuda before Mincha (Video)

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 11/27/23