Daily Dvar Halacha - Sept. 22 / 7 Tishrei - Meds on Yom Kippur? (Video)

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 09/22/23