Daily Dvar Halacha - Aug. 16 / 19 Menachem Av - Carry My Tallis Home After Shul On Shabbos Morning?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 08/16/22

DAILY DVAR HALACHA. Aug 16 . Av 19. Carry my Tallis home after Shul on Shabbos morning?.mp4 from Yitzchok Dinovitzer on Vimeo.