Daily Dvar Halacha - Aug. 14 / 17 Menachem Av - Say Boruch Hamavdil In The Middle Of A Shalosh Seudos That Went Way Long?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 08/14/22

DAILY DVAR HALACHA. Aug 14 . Av 17. Say Boruch Hamavdil in the middle of a Shalosh Seudos that went way long?.mp4 from Yitzchok Dinovitzer on Vimeo.