Watch: Rabbi Shlomo Horwitz Chizuk from Bnei Brak! My rebbie Rav Zuriel, Shlita (Video)

By Torah Anytime/Rabbi Shlomo Horwitz
Posted on 07/27/21

 I interviewed my rebbie in Bnei Brak for TorahAnytime

The man changed my life decades ago

He's written sixty seforim

Rav Moshe Zuriel, shlita