Daily Dvar Halacha - July 21, 2021 - 12 Menachem Av - Voluntary Shmoneh Esrai on Shabbos or Yom Tov?

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 07/21/21