Daily Dvar Halacha - Aug. 2, 2019 - Rosh Chodesh 1 Menachem Av 5779 - Erev Tisha B'Av This Year

By Rabbi Yitzchok Dinovitzer
Posted on 08/02/19