בס”ד                                                                                                          מוצ”ש ועשו לי מקדש

חיל ורעדה יאחזון בשמועה הנוראה שבאו שבאו פריצים בעיצומו של יום שבת קודש וחילל מצבת אבן ומנוחת קודש שלאותו זקן וצדיק הרה”ג ר’ יהודה סגול זצוק”ל ראש ישיבת מנטשסטר

א”א למחוק את חילול השם מכל וכל, אבל אולי יכולין להחזיר חלק מן הכבוד ליושנה

דהנה ידוע לנו שאין עושין נפשות (פירוש מצבות ) לצדיקים שדבריהם הן הן זכרונן (שקלים ב’ ה’) לכן, אין לנו אלא לתפוס אומנתו של האי גאון וצדיק ולהמשיך דרכו שהנחיל לנו, ללמוד שתי הלכות בספר חפץ חיים בכל יום, ע”פ המסגרת והלוח שהוא הקים וסידר.

“אין כוחינו אלא בפה” כלומר לשמור פינו מדיבורים אסורים, ובזכות שישמור את את שלנו הוא ישמור עמו ישראל ויגדור פריצת עמו וינוח צדיק על משכבו בשלום

 הכותב וחותם בחרדת קודש

Translation:

We are alarmed and appalled by the horrifying news, that over this past Shabbos Kodesh barbarians desecrated the monument and resting place of the saintly and righteous tzaddik, Rabbi Yehuda Segal zatzal, Rosh Yeshiva of Manchester.

We cannot erase the Chillul Hashem entirely, but perhaps we can restore at least some of his former dignity.

Chazal teach us that we do not erect elaborate tombstones for the righteous because their words are their greatest memorials (Shekalim 2:5). Therefore, let us embrace the Gaon and tzaddik’s vision, and continue along the path he taught us – to study two halachos of Sefer Chofetz Chaim daily, according to the outline and calendar he arranged.

“Our power is only through our mouth” – that is, to guard our mouths from forbidden speech. In the merit of guarding our mouths may Hashem guard His nation and repair the breach of His nation, so the tzaddik may then rest in peace.

Writing and signing with reverence,

Rabbi Shmuel Kamanetsky