Parshas VaEira / Shabbos Mevarchim / Baltimore Zmanim / Eruv is UP!

Baltimore, MD – Jan. 12, 2018

Parshas:  VaEira

Today:    25 Teves

Chatzos: 12:15 PM

Hadlakas Nairos: 4:46 PM

Shkiah:                   5:04:32 PM

Tzais HaKochavim:  5:55 PM

 Rosh Chodesh Shevat: Wed., Jan 17

Kiddush Levanah: Friday, Jan. 19, 7:04 PM – Wednesday, Jan31, 1:26 PM
Kiddush Levanah may only be said at night