Parshas Acharei Mos/Kedoshim / Baltimore Zmanim / Eruv is UP!

Baltimore, MD – May 5, 2017

Omer   24

Parshas:  Acharei Mos/Kedoshim

Today:    9 Iyar     

Chatzos: 1:05 PM

Hadlakas Nairos: 7:46 PM

Shkiah:                   8:04:25 PM

Tzais HaKochavim:  8:55 PM

Kiddush Levanah: April 29, 1:27 AM – May 10, 7:49 PM

BAHAB: May 1, 4, 8