Parshas Tazria/Metzora / Baltimore Zmanim / Eruv is UP!

Baltimore, MD – Apr. 28. 2017

Omer   17

Parshas:  Tazria/Metzora

Today:    2 Iyar     

Chatzos: 1:05 PM

Hadlakas Nairos: 7:39 PM

Shkiah:                   7:57:33 PM

Tzais HaKochavim:  8:48 PM

Kiddush Levanah: April 29, 1:27 AM – May 10, 7:49 PM

BAHAB: May 1, 4, 8