Parshas Ki Sisa / Parshas Parah / Baltimore Zmanim / Eruv is UP!  

Baltimore, MD – Mar. 17, 2017   

Parshas:  Ki Sisa

Today:    19 Adar     

Chatzos: 1:15 PM

Hadlakas Nairos: 6:58 PM

Shkiah:                   7:16:01 PM

Tzais HaKochavim:  8:07 PM