Parshas Tetzaveh / Parshas Zachor / Baltimore Zmanim / Eruv is UP!

Baltimore, MD – Mar. 10, 2017   

Parshas:  Tetzaveh

Today:    12 Adar     

Chatzos: 12:17 PM

Hadlakas Nairos: 5:50 PM

Shkiah:                   6:08:53 PM

Tzais HaKochavim:  6:59 PM

Kiddush Levanah: Through Sunday, Purim, March 12 @ 6:21 PM