Baltimore, MD – Nov. 23, 2022 - BJL wishes a hearty Mazel Tov to Yosef Tzvi Weinreb & Tova Friedler on their engagement.

Mazel Tov to Rabbi & Mrs. Nechemiah Weinreb and grandparents Rabbi & Mrs. Kalman Weinreb
 יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל. אמן!