Baltimore, MD - Nov. 26, 2020 - BJL wishes a hearty Mazel Tov to Bracha Horowitz and Yosef Epstein (Monsey) on their engagement.

Mazel Tov to Mr. & Mrs. Shloime Horowitz 

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל. אמן