Mazel Tov to Rav Etan and Rebbetzin Dr. Tammy Mintz on the birth of a baby girl!