Parshas Matos/Mas'ei /Baltimore Zmanim / Eruv is UP!  

Baltimore, MD – Aug. 2, 2019

Parshas: Matos/Masei

Rosh Chodesh - 1 Menachem Av

Chatzos: 1:13 PM

Hadlakas Nairos: 8:00 PM

Shkiah:                   8:18:13 PM

Tzais HaKochavim:  9:09 PM

Kiddush Levanah: Aug.3 (Motzaei Shabbos) 10:01 PM – Aug.15 4:23 PM

Kiddush Levanah may only be said at night