Parshas Metzora / Shabbos HaGadol / Baltimore Zmanim / Eruv is UP!  

Baltimore, MD – Apr. 12, 2019

Parshas: Metzora

Today:    7 Nissan

Chatzos: 1:08 PM

Hadlakas Nairos: 7:23 PM

Shkiah:                   7:41:16 PM

Tzais HaKochavim:  8:32 PM

Kiddush Levanah: Sunday, April 7, 7:05 PM – Friday, April 19, 1:27 PM