האדמו"ר מווערדאן מוצש"ק בוויליאמסבורג

Verdan Rebbe Motzei Shabbos in Williamsburg

צילום: ד.ה. כרם

אדר ב' תשע"ט