ספירת העומר : 2 - היום שני ימים לעומר

Login  

Register  

Statement of the Moetzes Gedolei HaTorah of America

By BJLife News Room

Posted on 02/20/13 |

Emphasizing the central role that Torah study plays in ensuring Jewish continuity and strengthening Jewish security, the Moetzes Gedolei HaTorah of America has expressed its deep concern regarding the effort to revoke the longstanding exemption for yeshiva students from the Israeli military draft.  Following is the text of the statement of the Moetzes Gedolei HaTorah of America:

בס''ד

אדר תשע''ג

נדהמנו למשמע אזנינו על התעמולה באה''ק לגייס בני הישיבות ולהוציאם מכותלי בית המדרש, מעיין התורה אשר הם שוקדים עליה . נצח ישראל והבטחון של עם ה' מושרש בעסק התורה הקדושה, וכדברי רבותינו ז''ל (מכות דף י.) על הפסוק עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה.

אנו פונים להיושבים בממשלה שלא לפגוע בשום אופן בבני הישיבות ובעסק התורה כי היא חיינו ואורך ימינו והיא תוליכנו קוממיות לעד ולעולמי עולמים.

מועצת גדולי התורה בארה''ב

LOOSE TRANSLATION

Adar 5773

We are deeply dismayed by the efforts in Eretz Yisroel to draft B’nei Yeshiva and remove them from the Beis Medrash, the wellspring of Torah to which they dedicate their days and nights. The perseverance and security of Hashem’s people are rooted in its dedication to Torah study, as Chazal comment on the posuk “Our feet were standing at your gates, Yerushalayim”: “What will enable our feet to stand firm in war?  The gates of Yerushalayim, where [Jews] devote themselves to Torah study.”

We appeal to the members of the government in Israel not to take any steps that will in any way negatively affect the B’nei Yeshiva and their study of Torah.  For Torah study is “our life and the length of our days,” which will “lead us, upright, forever.”

Moetzes Gedolei HaTorah of America


Photo Caption: Moetzes Gedolei HaTorah meeting held today at Agudath Israel Headquarters. L to R: Rabbi Ahron Feldman, Rosh HaYeshiva, Yeshivas Ner Yisroel; Rabbi Simcha Bunim Ehrenfeld, Mattersdorfer Rov; Rabbi Yaakov Perlow, Novominsker Rebbe and Rosh Agudas Yisroel; Rabbi Shmuel Kamenetsky, Rosh HaYeshiva, Yeshiva of Philadelphia; Rabbi Yosef Harari-Raful, Rosh HaYeshiva, Yeshivat Ateret Torah; Rabbi Dovid Feinstein, Rosh HaYeshiva, Mesivta Tiferes Yerushalayim; Rabbi Aryeh Malkiel Kotler, Rosh HaYeshiva, Bais Medrash Govoha; and Rabbi Aaron Schechter, Rosh HaYeshiva, Yeshiva Rabbeinu Chaim Berlin. Not shown, Rabbi Avrohom Chaim Levin, Rosh HaYeshiva, Yeshivas Telshe Chicago, who participated by phone. (Photo Credit: Hillel Engel)


comments powered by Disqus